Logo PPP

Logo PPP

Kdy navštívit s Vaším dítětem SPC logopedické?

 • dítě výrazně zaostává v mluvě za svými vrstevníky
 • nedokáže se domluvit, a proto se vzteká, využívá náhradní způsoby komunikace (gestikulaci, mimiku)
 • nerozumí tomu, co říkáte
 • po 4. roce věku je mluva dítěte nesrozumitelná
 • zadrhává v řeči
 • nekomunikuje s cizími lidmi, ve školce, u lékaře…
 • vyšetření Vám bylo doporučeno ve školce nebo ve škole, případně od lékaře
 • dítě začalo mluvit později a ve škole má těžkosti při počátečním čtení a psaní
 • problémy s mluvením ovlivňují školní výsledky dítěte

S nápravou vad výslovnosti a řeči je doporučeno začít již v předškolním věku. V pozdějším věku je náprava také možná, ale jde to obvykle pomaleji a svízelněji.

Pokud se chcete objednat k vyšetření, využijte formulář elektronické žádosti nebo zkontaktujte některou z poboček SPC logopedického.

 

Co SPC logopedické nabízí:

 • Depistáže v MŠ a v 1. třídách ZŠ zaměřené na vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, včetně doporučení vhodné logopedické péče.
 • Diagnostika narušené komunikační schopnosti zaměřená na zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků s vadou řeči včetně stanovení potřebných podpůrných opatření.
 • Diagnostika specifických poruch učení ve vazbě na NKS.
 • Vyšetření školní zralosti u klientů s narušenou komunikační schopností.
 • Psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování rozumových schopností ve vazbě na školní úspěšnost. Odhalení a pomoc při řešení obtíží v psychickém a sociálním vývoji dětí s NKS.
 • Individuální a skupinovou logopedickou intervenci (přednostně u dětí s přiznaným podpůrným opatřením 2. a vyššího stupně).
 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s NKS s odkladem školní docházky.
 • Diferenciální diagnostika (spec. pedagogická i psychologická) odlišující NKS od jiných typů postižení.
 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty s NKS.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Logopedické vyšetření pro zájemce o studium na SŠ a VŠ pedagogického směru.
 • Vřazování dětí a žáků s NKS do tzv. logopedických tříd
 • Garance odborné speciálně pedagogické péče u dětí zařazených do logopedických tříd MŠ a ZŠ.
 • Konzultační a poradenskou podporu zákonným zástupcům klientů s NKS.
 • Metodickou podporu škole, kde se vzdělává žák s potřebou podpůrných opatření z důvodu NKS.
 • Pomoc při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

 

Kontakty na klinické logopedy.