Logo PPP

Logo PPP

Krajský koordinátor péče o děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra (PAS) se podílí na systémové péči o děti, žáky a studenty v kraji s cílem zajistit kvalitní, specializované, odborné, státem garantované a dostupné poradenské služby pro osoby s PAS (poruchami autistického spektra), jejich rodiny a pedagogy.
Činnosti krajského koordinátora plní pracovník jako součást úvazku v pověřeném SPC v kraji. Je současně odborným pracovníkem SPC – speciálním pedagogem či psychologem, který plní běžné činnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení. Podíl činností koordinačních, metodických a činností odborných v rámci úvazku krajského koordinátora v SPC je určen individuálně, po dohodě s ředitelem zařízení, dle aktuálních potřeb a specifik v kraji.

Krajskou koordinátorkou poradenských služeb pro klienty s PAS v Olomouckém kraji je:

Mgr. Kateřina Lamačová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 585 235 246


Krajský koordinátor pro péči o děti, žáky a studenty s PAS vykonává následující činnosti:

Mapování potřeb a koordinace služeb

  • Monitoruje potřeby v kraji, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ a podle možností participuje na tvorbě koncepce poradenského systému v kraji a na jeho realizaci tak, aby byla péče o klienty s poruchami autistického spektra součástí koncepce integrace a inkluze v zařízeních v kraji.
  • Vede, průběžně aktualizuje a zprostředkovává seznam institucí a odborníků (název a sídlo organizace, kontaktní osoba, spojení), které poskytují péči klientům (zařízení školská, sociální, zdravotnická i nestátní neziskové organizace).
  • Mapuje a koordinuje poradenské a další služby pro klienty s PAS v územní působnosti kraje tak, aby byla zajištěna co nejsnazší dostupnost péče a poskytovaná kvalita.
  • Monitoruje potřeby v oblasti DVPP a ve spolupráci s NÚV ČR se podílí na jejich zajištění. Doporučuje vhodné semináře, přednášky apod. Sám se vzdělává a získává nové poznatky a zkušenosti.
  • Zprostředkovává přenos nových poznatků, podílí se na osvětových a informačních činnostech pro veřejnost, odborníky a instituce k aktuální nabídce poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem v územní působnosti kraje.


Konzultační a metodické činnosti

  • Poskytuje metodickou podporu a pomoc pedagogickým pracovníkům ve školách a odborným pracovníkům v zařízeních v kraji, v nichž jsou zařazeni klienti s poruchami autistického spektra.
  • Poskytuje konzultace a poradenské služby rodinám (především zákonným zástupcům) klientů, pedagogickým pracovníkům ve školách a zařízeních v kraji, případně jiným odborníkům v kraji (v ambulantní i terénní formě, za využití online komunikace). Připravuje podklady pro podporu při vzdělávání dětí s PAS, ve spolupráci s jinými resorty pro řízení o přiznání příspěvků apod.
  • Průběžně zajišťuje a doplňuje odbornou literaturu, diagnostické nástroje, didaktické materiály a další potřebné materiály a pomůcky a doporučuje jejich využívání odborným pracovníkům a rodičům.


Spolupráce s jinými zařízeními a odborníky

  • Průběžně spolupracuje s NÚV ČR a MŠMT.
  • Připravuje a realizuje odborné přednášky, semináře, pracovní a informační schůzky a setkání odborných pracovníků v kraji, zákonných zástupců klientů a dalších zájemců o danou problematiku. Účastní se meziresortních setkání, odborných přednášek v kraji či v ČR (setkání rané péče, setkání přátel a rodičů dětí s diagnózou PAS aj.).