Logo PPP

Logo PPP

Vzdělávání dětí s PAS

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti se speciálním vzdělávacími potřebami včetně PAS mohou zahájit docházku do školky podobně jako ostatní děti po dosažení 3 let (po domluvě s danou MŠ i dříve). Pro všechny děti, které v konkrétním kalendářním roce do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září toho konkrétního roku zavedeno povinné předškolní vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Děti s PAS mohou docházet do:

 • běžné MŠ
 • MŠ zřízené dle §16 odst. 9 Školského zákona (tzv. speciální MŠ)
 • případně do tříd zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ v běžných MŠ


Pro zařazení do školek a tříd zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ je ze strany školek vyžadováno doporučující posouzení, které vydává SPC a které informuje školku, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání dítěte

Pokud rodič oznámí školce (do konce května předchozího školního roku), že požaduje individuální vzdělávání svého dítěte, dítě je zapsáno do MŠ, ale od září do MŠ pravidelně nedochází, je vzděláváno doma. Školka informuje rodiče, v jakých oblastech by se dítě mělo vzdělávat. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.
MŠ následně ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec.
Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Přípravná třída ZŠ
Přípravné třídy jsou určené pouze pro děti s uděleným odkladem povinné školní docházky. Vzdělávání probíhá ve třídě přípravného stupně základní školy, případně v přípravné třídě základní školy speciální. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve stávající mateřské škole, kam dítě dosud docházelo.

Odklad povinné školní docházky

V důsledku autistické poruchy není řada dětí s touto diagnózou připravena v šesti letech zahájit plnění povinné školní docházky. Proto jim bývá doporučen odklad školní docházky. Aktuálně je možné dle školského zákona doporučit odklad školní docházky pouze na jeden rok.
Odklad školní docházky by neměl být řešením problémů, které lze u dítěte s PAS při školním vzdělávání očekávat, ale měl by vycházet z přidružených problémů, které jsou prokazatelné (potíže s adaptabilitou, mentální postižení, porucha aktivity a pozornosti, omezení práceschopnosti atp.).
Žádost o odklad rodič podává v SPC nejdříve v lednu daného roku, kdy by mělo dítě zahájit povinnou školní docházku. Následně v dané ZŠ řediteli předá doporučení k odkladu z daného SPC a potvrzení od pediatra a to do 1.5. daného školního roku. Ředitel následně rozhodne o odkladu školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

S dítětem, které do 31. 8. aktuálního kalendářního roku dosáhne věku šesti let, je nutné jít v dubnu ze zákona k zápisu do školy. Dítě s PAS může být vzděláváno v:

 • běžné ZŠ
 • ZŠ zřízené dle §16 odst. 9 Školského zákona (tzv. speciální ZŠ)
 • případně ve třídě zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ v běžné ZŠ

K zápisu do běžné ZŠ nepotřebují rodiče doporučení SPC, do tříd/škol zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ je nutné na základě vyšetření požádat o doporučující posouzení, případně předložit v ZŠ platné doporučení z MŠ, aby bylo zřejmé, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání žáků s PAS v základní škole je ovlivňováno řadou faktorů, z nichž nejdůležitější je samotná diagnóza a deficity z ní vyplývající. Rozhodující je míra symptomatiky, případně míra přidruženého mentálního postižení, nerovnoměrnost vývojového profilu, závažnost problémového chování a další přidružené poruchy.

 1. Základní škola (běžná)

Základní školu navštěvují zpravidla žáci s PAS bez mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením. I zde se lze setkat s žáky s různou mírou symptomatiky PAS, s různě těžkými formami problémového chování, někdy i s dalšími přidruženými poruchami a postiženími.

V základní škole jsou žáci vzděláváni dvěma způsoby:

 • ve specializované třídě pro žáky s autismem
 • v běžné třídě

Žáci s PAS mohou být v tomto typu škol vzděláváni dle vzdělávacích programů:

 • RVP ZV (žáci bez přidruženého mentálního postižení)
 • RVP ZV s minimální doporučenou úrovní pro úpravu očekávaných výstupů (pro žáky s přidruženým lehkým mentálním postižením)

Vzdělávat žáka s přidruženým středně těžkým mentálním postižením lze v běžném typu ZŠ pouze za předpokladu, že škola již má příslušný vzdělávací program – RVP ZŠS – I. díl (pro žáky s přidruženým středně těžkým mentálním postižením) vytvořen.

b. Základní škola zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ (dříve ZŠ speciální)

V základní škole zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ jsou žáci s PAS vzděláváni dvěma způsoby:

 • ve specializované třídě pro žáky s autismem,
 • ve třídě základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ

Žáci s PAS mohou být v tomto typu škol vzděláváni dle vzdělávacích programů:

 • RVP ZV (žáci bez přidruženého mentálního postižení)
 • RVP ZV s minimální doporučenou úrovní pro úpravu očekávaných výstupů (pro žáky s lehkým mentálním postižením)
 • RVP ZŠS – I. díl (pro žáky s přidruženým středně těžkým mentálním postižením)
 • RVP ZŠS – II. díl (pro žáky s přidruženým těžkým mentálním postižením)

 

STŘEDNÍ ŠKOLA

Typy středních škol

 1. Střední škola (běžná)

Na běžných středních školách se zpravidla vzdělávají žáci bez mentálního postižení a žáci s nižší mírou symptomatiky PAS. Pro každého žáka s PAS je základem úspěšného absolvování středního vzdělávání dobrý výběr střední školy. Při zařazování žáka do takovéto školy je třeba zvážit celou řadu faktorů. Je důležitý zájem žáka o daný obor a typ studia. Je vhodné zvážit také uplatnění absolventa na trhu práce. Také na střední škole je možnost určitých podpůrných opatření. Možnosti a rozsah jejich realizace se může lišit dle zvoleného typu studia, oboru a podmínek konkrétní školy.

b. Střední škola zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ

Žáci s PAS mohou být vzdělávaní na středních školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ. Na těchto školách mohou být žáci vzděláváni v maturitních oborech i oborech s výučním listem (dle nabídky školy). Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni v rámci oboru Praktická škola. Pro zařazení do těchto typů škol stejně jako k zařazení na školu praktickou a na učební obory určené pro žáky se zdravotním postižením je třeba k přihlášce doložit doporučující posouzení SPC.


Typy oborů středních školy

a. Praktická škola

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími formami mentálního postižení a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Žáci jsou zde vzděláváni dle programů Rámcový vzdělávací program praktická škola jednoletá a Rámcový vzdělávací program praktická škola dvouletá. Délka vzdělání je tedy 1 nebo 2 roky.


b. Středoškolské vzdělání – s výučním listem

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem (obory s kódem H v názvu): Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.
 • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem (obory s kódem E v názvu): Jde o odborné vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

c. Středoškolské vzdělání – s maturitou

Vzdělání může být jak všeobecné (neprofesní) tak i profesní (odborné). Délka vzdělání je obvykle 4 roky. V případě víceletých gymnázií 8 nebo 6 let. Absolventi získávají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat studiem ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

d. Středoškolské vzdělání – konzervatoře

Jedná se o studium uměleckých oborů, absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, studium je možné ukončit i maturitní zkouškou.

Úprava podmínek přijímacího řízení na střední školu

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení. Úprava podmínek je doporučena u žáků, kterým bylo pro vzdělávání vydáno Doporučení ŠPZ ke vzdělávání žáka se zařazením minimálně do druhého stupně podpůrných opatření. Lze ji poskytnout uchazečům hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia.
Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na střední školu doloží Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které bylo vypracováno pracovníkem SPC. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí toto doporučení přiložit ke každé přihlášce.
Některé obory vzdělání mohou vyžadovat také doložit posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.
Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.
V případě zájmu uchazeče o úpravu podmínek přijímacího řízení je třeba kontaktovat SPC a podat si žádost o tuto lužbu. Termín pro podání přihlášek je 1. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), je tedy potřeba se objednat v dostatečném předstihu před touto lhůtou. Po přijetí objednávky proběhne po domluvě s pracovníkem SPC psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření. Na základě tohoto vyšetření bude vydáno Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které následně uchazeč přiloží k přihlášce na střední školu.

Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (MZ)

SPC vydává také doporučení pro úpravu maturitní zkoušky. Toto doporučení je vydávané na základě psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření v SPC. Je potřeba, aby zákonný zástupce nebo zletilý klient zažádal v SPC o tuto službu v září školního roku, kdy bude student skládat maturitní zkoušku.
Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny (1-3) podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Doporučení vzniká ve spolupráci mezi SPC, žákem, resp. jeho zákonnými zástupci a školou. Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý. Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.