Logo PPP

Logo PPP

Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu

Diagnózu PAS je kompetentní stanovit dětský psychiatra nebo klinický psycholog (proklik na Kontakty na klin. psychology) Kritéria pro stanovení diagnózy se dotýkají v různé míře následujících tří oblastí:

 • Kvalitativní narušení sociální interakce, společenských vztahů
  • Narušena schopnost přiměřeně užívat neverbální chování (oční kontakt, výraz obličeje, postoj těla a gesta) v různých sociálních situacích.
  • Snížená schopnost vytvářet přiměřené vztahy s vrstevníky
  • Deficity v užívání sociálních signálů
  • Narušená schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, mít potěšení ze společné činnosti
  • Narušená schopnost sociální a citové empatie (vcítění se), často preferuje činnost o samotě
 • Kvalitativní narušení komunikace
  • Opožděný vývoj řeči nebo se řeč nevyvine (neplatí u Aspergerova syn.), dítě se to nesnaží kompenzovat (nahrazovat) alternativním způsobem komunikace jako je mimika, gesta
  • U dětí, kde se řeč vyvinula, je postižena schopnost iniciovat nebo udržet konverzaci (rozhovor) s ostatními
  • Stereotypní a opakující se užívání jazyka, echolálie (opakování slov, vět)
  • Nedostatečná reciprocita (vzájemnost) a synchronizace (soulad) v konverzaci
  • Nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení
  • Narušená emoční (citová) reakce na přátelské přiblížení jiných lidí (verbální i neverbální)
  • Narušená symbolická, napodobivá, spontánní hra
 • Omezené, opakující se nebo stereotypní vzorce chování, zájmů, aktivit
  • Rigidita (nepružnost) a rutinní chování, zaujetí pro jednu nebo několik činností, které je nepřiměřené intenzitou nebo předmětem zájmů (kalendáře, jízdní řády, prehistorická zvířata…)
  • Zjevné ulpívání na nefunkčních rituálech, lpění na rutině
  • Odpor ke změnám
  • Specifická příchylnost k předmětům, které jsou k věku netypické, zájem o nefunkční prvky předmětů
  • Pohybové stereotypie, opakující se motorické manýrování

Vedle těchto oblastí se mohou objevovat i nespecifické rysy

Fobie, hyperlexie, užívání 3. osoby místo první, poruchy spánku a příjmu potravy, záchvaty vzteku a agrese, chůze po špičkách, zvláštní nazírání (hodně zblízka nebo koutkem oka), fascinace neobvyklým pohybem (roztáčení hraček, otvírání a zavírání dveří…), nezvyklé reakce na světlo, vůně, bolest, nepřiměřený křik, pláč, špatný odhad nebezpečí, sebezraňování…

 

Typy poruch autistického spektra
Jedná se o vrozený handicap, porucha je trvalá, ale věkem a správným přístupem se obtíže dětí mohou výrazně zmírnit. Symptomy autismu se věkem mění.

Dětský autismus (F 84.0):
Často je přítomná i mentální retardace (kolem 75%), první atypické projevy většinou před třetím rokem věku, různá míra „funkčnosti“, narušení v celé triádě:

 • sociální interakce
 • komunikace
 • omezený, stereotypní, repetitivní vzorec jednání, chování, zájmů

Aspergerův syndrom (F 84.5):

Většinou je diagnostikován později než Dětský autismus, není přítomen defekt intelektu, vždy kvalitativní narušení sociální interakce, není přítomno opoždění vývoje řeči – jsou ale zvláštnosti v řeči, v komunikaci, bývá neobratnost. Je úzký okruh zájmů.
Narušení:

 • sociální interakce
 • omezené zájmy
 • opakující se rituály
 • zvláštnosti v řeči, v jazyku
 • potíže v neverbální komunikaci

 

Atypický autismus (F 84.1):

Liší se od ostatních poruch PAS buď dobou vzniku (až po třetím roce věku) nebo nenaplněním všech tří sad diagnostických kritérií.

 

Rettův syndrom (F 84.2):

Uvádí se pouze u dívek, jde o mutaci genu, často vede k úplným projevům autismu. Vývoj je normální zhruba do šesti až osmnácti měsíců věku. Začíná zpomalení růstu hlavy, ztráta získaných manuálních a verbálních dovedností, účelových pohybů rukou (objeví se „plácání, mytí rukou“), stagnace růstu, objeví se neurologické symptomy včetně epi. záchvatů, porucha koordinace, hyperventilace, skřípání zubů, zvláštní smích, pláč, němota, provázená hlubokou MR. Udržuje se určitá sociální zainteresovanost. V určitém věku (zhruba do 10 let) se symptomy stabilizují, mizí neuro- vývojový regres.

 

Jiná dezintegrační porucha v dětství (F 84.3):

Děti se do jednoho a půl roku až čtyř let vyvíjí normálně (nebo téměř normálně), pak se objeví těžká symptomatologie autistického typu. Vývoj je zastaven nebo dochází k jasnému regresu. Vyžaduje ztrátu dosažených dovedností alespoň ve dvou oblastech z: řeč, hra, sociální dovednosti, motorické dovednosti, ovládání vyměšování současně s postižením aspoň ve dvou oblastech triády artismu.