Logo PPP

Logo PPP

Průkaz osoby s PAS plní funkci prevence vzniku náročných situací a odlehčovací funkci v kritických situacích, do kterých se osoby s PAS dostávají při ošetření, hospitalizaci, přepravě a všech situacích, na jejichž řešení se podílí jakékoli pořádkové či bezpečnostní složky včetně hasičských, policejních a pohraničních, a také jednání na úřadech. Průkaz osoby s PAS je prostředkem rychlého jednoznačného prokázání diagnózy PAS jeho držitelem nebo doprovodem. Oprávněnému žadateli jej může vydat a potvrdit jeho registrující: praktický lékař pro děti a dorost/praktický lékař nebo dětský klinický psycholog/klinický psycholog nebo pedopsychiatr/psychiatr. Průkaz osoby s PAS je vydáván bezplatně.

  • Představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho osobě z hlediska zajištění odpovídající komunikace/přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám.
  • Má funkci prevence vzniku náročných situací a funkci odlehčovací v krizových situacích.
  • Opravňuje zajistit přednostní ošetření pacienta s PAS na všech zdravotnických pracovištích, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí, avizuje potřebu přizpůsobení procesu ošetření potřebám pacienta s PAS adekvátně s doporučenými zásadami pro komunikaci s pacientem s poruchou autistického spektra, Komunikačním klíčem a Komunikačním profilem zaneseným v Průkazu osoby s PAS.
  • Lze v případě potřeby využít v krizových situacích na veřejnosti, v MHD, při kontaktu se záchranáři, hasiči, policií, a dále dle uvážení jeho držitele/zákonného zástupce/doprovodu(například při cestování či pobytu v zahraničí).
  • Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá zúčastněným aktérům zátěžových situací zvládnout tyto s minimálním negativním dopadem na ně samotné, vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

 

Průkaz je potvrzujícím lékařem vystaven oprávněnému žadateli s PAS (dítěti), kterého má daný lékař v péči, neprodleně po obdržení zprávy o stanovení dg. PAS vystavené odborníkem oprávněným k jejímu stanovení (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog) nebo přímo při jejím stanovení.

 

Postup vystavení Průkazu osoby s PAS
Ošetřující praktický lékař pro děti a dorost/praktický lékař, nebo dětský klinický
psycholog/klinický psycholog, nebo pedopsychiatr/psychiatr (dále jen „Potvrzující lékař“) vystaví a potvrdí všem dětem/ dorostu/dospělým osobám s PAS (případně zákonným zástupcům), které má ve své péči a mají ve zdravotnické dokumentaci zanesen doklad o stanovení dg. PAS průkaz a to bezplatně.

V případě potřeby se všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost mohou obrátit s žádostí o zaslání průkazů pro osoby s PAS na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, p. Alenu Rozsívalovou, tel.: 585 508 581, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do karty průkazu Potvrzující lékař vyplní:

  • jméno a příjmení osoby s PAS,
  • datum narození,
  • datum vystavení/aktualizace
  • podpis Potvrzujícího lékaře
  • razítko.


Potvrzuje tak, že držitel průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení
odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog).
Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS/ zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v průkazu.
Do zdravotnické dokumentace oprávněného žadatele o průkaz provede záznam - datum vystavení/aktualizace průkazu.
Další informace vyplní držitel/zákonný zástupce držitele průkazu a opatří ji aktuální fotografií
obvyklých průkazkových rozměrů. Držitel Průkazu nebo jeho zákonný zástupce může Průkaz opatřit též individuálním QR kódem se specifickými informacemi pro komunikaci s jeho držitelem. Bližší informace a postup pro zhotovení QR kódu je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další informace a vzor průkazu naleznete zde: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/