Logo PPP

Logo PPP

7 Centrum - Dětské poradenské a terapeutické centrum Olomouc

Centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 2 – 18 let. Nabízí rehabilitační a specializované služby pro celou řadu poruch a vývojových potíží, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, opoždění řeči, problémy s řečí, dyslexie, dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další. Terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, Rhythmic Movement Training, reflexních technik, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.
www.7centrum.cz

 

Sdružení D

Hlavním pilířem organizace jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Sdružení nabízí programy zaměřené jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. Součástí je program Na cestě pro ohrožené děti, který využívá vrstevnické provázení. Další program je Slaďme to zaměřený na podpory spolupráce dítěte, rodiny a školy.
https://www.sdruzenid.cz/