Logo PPP

Logo PPP

Potřebuje-li vaše dítě u aktivit jako například orientace, komunikace, hygiena, toaleta, oblékání mnohem větší pomoc než jeho vrstevníci, případně musíte-li na něj každodenně dohlížet i u činností, které jeho vrstevníci již běžně zvládají sami, obraťte se na úřad práce s žádostí o příspěvek na péči.

U příspěvku na péči posudkoví lékaři hodnotí dopad onemocnění na schopnost zvládat běžné denní aktivity (základní životní potřeby), tedy jakým způsobem onemocnění dítě limituje v provádění základních životních potřeb oproti zdravým vrstevníkům. Pamatujte, že v řízení nestačí pouze tvrdit, že vaše dítě potřebuje oproti jiným dětem každodenní mimořádnou pomoc jiné osoby, musíte tvrzení doložit lékařskými zprávami do spisové dokumentace pediatra. Proto nejprve zajistěte dostatečně kvalitní lékařské nálezy, ve kterých odborný lékař stanoví diagnózu (pokud je to již možné) a konkrétně popíše, jak se u vašeho dítěte projevuje. Vedle toho můžete pediatrovi doložit i zprávy od psychologa z SPC, PPP, služeb rané péče nebo jiné specializované poradny.

Nebudete-li spokojeni s přiznaným stupněm závislosti, seznamte se s posudkem a odvolejte se. V odvolání můžete požádat o přizvání k posudkovému jednání, na kterém bude Vaše dítě vyšetřeno členem posudkové komise. V průběhu odvolání můžete dokládat nové lékařské zprávy. Jakmile posudková komise vydá posudek, seznamte se s ním. Nebudete-li s posudkem souhlasit, podejte námitky. Proti rozhodnutí o odvolání se můžete bránit správní žalobou, nebo se můžete obrátit na ombudsmana.

Více informací zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci)

 

K čemu příspěvek na péči slouží

Příspěvek na péči primárně slouží k zaplacení péče, pomoci a podpory, kterou vaše dcera nebo syn dostává, protože má zdravotní postižení.

Z příspěvku se platí sociální služby. Například osobní asistence, denní stacionář. Pokud Vaše dcera či syn placené sociální služby nevyužívá a péči a pomoc mu poskytuje někdo z blízkých lidí, může příspěvek nebo jeho část připadnout tomu, kdo tuto péči poskytuje (rodiče, nebo jiný blízký člověk) – ti by pak měli být uvedeni v Oznámení o poskytovateli pomoci (přikládá se se žádostí o příspěvek).

Důležité: Nemělo by se ale stát, že se příspěvek stane pevnou součástí vašeho rodinného rozpočtu. Musí opravdu v prvé řadě sloužit k potřebě vašeho dítěte.

Co děláte s příjmy (invalidní důchod, příspěvek na péči) vašeho dítěte s postižením, se kontroluje jen u dospělých lidí, kteří jsou omezení v nakládání s vlastními financemi (omezení ve svéprávnosti, dříve omezení ve způsobilosti k právním úkonům nebo zbavení způsobilosti). Tam stanoveného opatrovníka kontroluje opatrovnický soud.

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc (od 1. 7. 2019)

Stupeň závislosti

1 – 18 let 

 18 let a výše 

I. stupeň – lehká závislost

3 300 Kč 

880 Kč 

II. stupeň – středně těžká závislost

6 600 Kč 

4 400 Kč 

III. stupeň – těžká závislost

9 900 nebo 13 900 Kč* 

8 800 nebo 12 800 Kč* 

IV. stupeň – úplná závislost

 13 200 nebo 19 200 Kč* 

 13 200 nebo 19 200 Kč* 

* V případě, kdy člověk žije v celoroční pobytové sociální službě nebo jiném celoročním pobytovém zařízení, náleží mu do 18 let příspěvek na péči ve III. stupni závislosti 9 900 Kč a ve IV. stupni závislosti 13 200 Kč a od 18 let ve III. stupni 8 800 Kč a ve IV. stupni 13 200 Kč. Pokud ale člověk žije v běžném prostředí a podporu mu poskytují pouze ambulantní nebo terénní služby a jeho blízcí, náleží mu příspěvek na péči do 18 let ve III. stupni 13 900 Kč, ve IV. stupni 19 200 Kč a od 18 let ve III. stupni 12 800 Kč a ve IV. stupni 19 200 Kč.

Příspěvek na péči se při splnění daných zákonných podmínek může zvýšit o 2 000 Kč měsíčně, a to z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných:

  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči,
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku

Jak se určuje stupeň závislosti?

Poté, co podáte žádost o přiznání příspěvku na péči, vás navštíví sociální pracovník, který udělá takzvané sociální šetření. Bude se vás a vašeho syna nebo dcery, pokud je schopen nebo schopna komunikovat, ptát na otázky, které jsou předem dané a vedou k popsání situace vaší dcery nebo syna v 10 oblastech základních životních potřeb. Bude taky některé věci týkající se 10 oblastí základních životních potřeb zjišťovat a zkoušet přímo na místě.

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby

Životní potřeba

Popis

1. MOBILITA

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním a zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

2. ORIENTACE

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

3. KOMUNIKACE

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

4. STRAVOVÁNÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

5. OBLÉKÁNÍ A OBOUVÁNÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

6. TĚLESNÁ HYGIENA

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

7. VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

8. PÉČE O ZDRAVÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

9. OSOBNÍ AKTIVITY

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

10. PÉČE O DOMÁCNOST

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. Zvládání této potřeby se nehodnotí u osob do 18 let věku. Péče o domácnost se u dětí hodnotí podle toho, co jsou děti stejného věku bez postižení v domácnosti schopny zvládnout.

  • Pokud vaše dcera nebo syn nezvládá alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.
  • Pokud vaše dcera nebo syn zvládá aktivitu jen s podporou (asistenta, rodiče, piktogramů, pomůcek), hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.
  • Pokud vaše dcera nebo syn aktivitu zvládá, ale nedokáže odhadnout, kdy a proč je potřeba ji udělat, hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.

Podle toho, kolik základních životních potřeb Vaše dítě nezvládá, se určuje stupeň závislosti a tedy i stupeň příspěvku na péči a to následujícím způsobem:

Tabulka závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Stupeň závislosti

1 - 18 let

18 let a výše

I. stupeň
lehká závislost

Osoba není schopna zvládat
3 základní životní potřeby.

Osoba není schopna zvládat
3 nebo 4 základní životní
potřeby
.

II. stupeň
středně těžká závislost

Osoba není schopna zvládat
4 nebo 5 základních životních potřeb.

Osoba není schopna zvládat
5 nebo 6 základních životních potřeb.

III. stupeň
těžká závislost

Osoba není schopna zvládat
6 nebo 7 základních životních potřeb.

Osoba není schopna zvládat
7 nebo 8 základních životních potřeb.

IV. stupeň
úplná závislost

Osoba není schopna zvládat
8 nebo 9 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
mimořádnou péči
jiné fyzické osoby
.

Osoba není schopna zvládat
9 nebo 10 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
pomoc, dohled
nebo péči
jiné fyzické osoby
.