Logo PPP

Logo PPP

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je přímo navázán na průkazky výhod pro lidi se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Musíte tedy mít první tuto kartu a teprve potom žádat o příspěvek na mobilitu, a to na úřadu práce. Příspěvek na mobilitu je 550 Kč/měsíc.
Pro přiznání příspěvku musí být splněny následující tři podmínky současně.

  1. Mohou jej dostat jen ti, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP/P
  2. V průběhu kalendářního měsíce se člověk, který o příspěvek žádá, opakovaně dopravuje nebo je dopravována za úhradu. To znamená, že pokud pravidelně své dítě dopravujete vlastním vozem do školy a ze školy nebo i jinam (třeba od zastávky školního autobusu domů), má vaše dítě nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud ale do školy i jinam jezdí veřejnou dopravou a má průkazku ZTP nebo ZTP/P, pak nárok na příspěvek nemá
  3. Člověk nebydlí v pobytovém zařízení (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory atd.)

Lidé, kteří bydlí v pobytovém zařízení, a splňují další 2 podmínky, mohou o příspěvek na mobilitu také požádat, ale přiznán jim bude jen „v situacích hodných zřetele“. Posoudí to posudková služba.
Pokud jste po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení (nemocnice, lázně), tak nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte. Pokud jste v daném zařízení první i poslední den v měsíci, tak nemáte nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud jste byli první den v měsíci přijati nebo poslední den v měsíci propuštěni ze zařízení, tak podmínka celého kalendářního měsíce splněna není a vám náleží celý příspěvek na mobilitu. Je dobré si tedy plánovat např. lázně tak, aby zasahovaly do dvou měsíců, a vy jste vždy alespoň půl dne v daném měsíci byli doma.
Pokud vaše dítě nedostane příspěvek na mobilitu, protože nemá průkazku ZTP nebo ZTP/P, musíte v prvé řadě o tuto průkazku požádat. Nemá smysl se odvolávat proti nepřiznání příspěvku na mobilitu, dokud nevyřešíte průkazku ZTP nebo ZTP/P.
Více informací zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-mobilitu)

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a je určen k pořízení potřebného vybavení pro osoby s těžkým postižením. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením, kdy nepříznivý zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Můžete žádat:

  • O úpravu bytu – nejčastěji jde o stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC
  • O dodatečnou úpravu motorového vozidla
  • O vodícího psa
  • O motorové vozidlo…

Maximálně můžete žádat o 350 000 Kč. Pokud se jedná o schodišťovou plošinu, tak můžete žádat o 400 000 Kč. Příspěvek může činit maximálně 90 % z předpokládané, nebo již zaplacené ceny. Spoluúčast by tedy měla činit 10 %, ale krajská pobočka úřadu práce může spoluúčast snížit, minimální spoluúčast je 1000 Kč.
Více informací zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku)

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla
Na tento příspěvek má nárok člověk od 3 let věku, pokud splňuje zdravotní indikace – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžké nebo hluboké mentální postižení. Podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena. Je možné žádat o příspěvek ve výši 200 000 Kč a je jedno, zda jde o nové nebo ojeté auto. Žádat lze jednou za 10 let. Bližší informace můžete získat na pobočkách úřadu práce, kde se také podává žádost.
Pokud dostanete příspěvek na zakoupení motorového vozidla, můžete požádat o vrácení DPH na finančním úřadě v místě trvalého bydliště, nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí o přiznání příspěvku. Lze žádat o vrácení daně i u ojetého auta, ale prodejce musí být plátcem DPH. Maximální částka, kterou je možné vrátit, činí 100 000 Kč.
Pokud již auto máte, lze žádat o příspěvek na potřebné úpravy v autě, a to do výše 350 000 Kč.