Logo PPP

Logo PPP

SPC poskytuje poradenské služby klientům a jejich rodinám s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, příp. dětem, u kterých bylo odborným lékařem vysloveno podezření na PAS a z důvodu potřeby zajištění podpůrných opatření ve vzdělávání bylo doporučeno kontaktovat SPC.
V případě podezření na diagnózu autismu u menších dětí je vhodné projevy nejprve konzultovat s dětským lékařem. Praktičtí lékaři pro děti a dorost postupují podle Metodiky provádění a vykazování včasného záchytu PAS a pro vyšetření využívají jednotný dotazník, jehož součástí jsou i přesné pokyny k vyplnění a vyhodnocení. Vyšetření poruch autistického spektra se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Včasná diagnostika je při zvládání této vývojové poruchy zásadní. V případě pozitivního výsledku screeningového vyšetření u pediatra je vhodné se obrátit na sdružení pro ranou péči.

Pokud požádá o poradenskou službu zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta, u kterého bylo vysloveno podezření na PAS např. ze strany pediatra, rodičů nebo pedagogů a diagnóza dosud nebyla stanovena, jsou mu poskytnuty informace o dalším postupu a předány kontakty na odborníky, kteří jsou kompetentní ke stanovení diagnózy (psychiatr, klinický psycholog) (proklik na Kontakty na klin. psychology). Následný postup je vysoce individuální podle míry obtíží každého klienta. Pokud má klient k dispozici zprávy odborných lékařů, kde není diagnóza stanovena, ale je vysoké riziko PAS, poskytuje další služby SPC. Pokud klient dosud nebyl nikde vyšetřen, poskytuje poradenské služby PPP do doby stanovení diagnózy.
Klientům se stanovenou diagnózou PAS jsou poskytovány standardní poradenské služby SPC.

 

Pokud se chcete objednat k vyšetření, využijte formulář elektronické žádosti nebo zkontaktujte některou z poboček SPC.

 

Co SPC nabízí:

  • Psychologické vyšetření – je zaměřeno na zjištění aktuální vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech psychomotorického vývoje, případně posouzení intelektu. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte.
  • Speciálně pedagogické vyšetření – zjišťuje aktuální schopnosti a dovednosti žáka, specifikuje silné a oslabené oblasti ve vztahu ke vzdělávání. Součástí vyšetření je konzultace se zákonnými zástupci.

 

Vyšetření jsou realizována ambulantně nebo v terénu, nejčastěji ve škole, kterou dítě navštěvuje, po předchozí domluvě se zákonným zástupcem a s jeho souhlasem.
Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem. Poradenství a pomoc klientům s PAS zabezpečují sociální a administrativní pracovnice, speciální pedagogové a psychologové, z nichž jeden je zároveň koordinátorem poradenských služeb pro klienty s PAS Olomouckém kraji. Další informace k činnosti krajského koordinátora pro péči o děti, žáky a studenty s PAS naleznete ZDE.

 

Co SPC nenabízí:

Upozorňujeme rodiče, že stanovení diagnózy je plně v kompetenci pedopsychiatra, případně klinického psychologa. Kontakty ZDE.
SPC neprovádí diagnostiku poruch autistického spektra. Rovněž nevydává zprávy určené pro sociální účely.

Pobočky SPC dlouhodobě spolupracují s Centrem Aplikovaných pohybových aktivit, což je odborný tým konzultantů z FTK UP, který pomáhá s nastavením pohybových aktivit dětí ve školách. Své služby poskytují se souhlasem zákonných zástupců u dětí s tělesným postižením, autismem a dalšími obtížemi. Více informací naleznete zde.