Logo PPP

Logo PPP

SPC poskytuje služby dětem, žákům a studentům s mentálním postižením. Jedná se o vývojovou poruchu rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových i dalších schopností, které omezuje a oslabuje adaptační schopnosti jedince.
Stupeň postižení je určen na základě posouzení struktury inteligence a schopnosti adaptability (adaptačního chování), orientačně taktéž inteligenčním kvocientem a mírou zvládání obvyklých sociálně-kulturních nároků na jedince.
SPC posuzuje vzdělávací potřeby dítěte a nastavuje podpůrná opatření ve vzdělávání, ať již v běžných školách, nebo školách speciálních (zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ).

 

Pokud se chcete objednat k vyšetření, využijte formulář elektronické žádosti nebo zkontaktujte některou z poboček SPC.

 

Pobočky SPC dlouhodobě spolupracují s Centrem Aplikovaných pohybových aktivit, což je odborný tým konzultantů z FTK UP, který pomáhá s nastavením pohybových aktivit dětí ve školách. Své služby poskytují se souhlasem zákonných zástupců u dětí s tělesným postižením, mentálním postižením a dalšími obtížemi. Více informací.