Logo PPP

Logo PPP

Aktuální nabídka individuálních a skupinových stimulačních a intervenčních programů ve školním roce 2022/2023 ve Speciálně pedagogickém centru Olomouckého kraje

 

Nabídka seminářů a přednášek SPC Olomouckého kraje

 

Rodičům, žákům, pracovníkům škol a školských zařízení, zájemcům z řad odborníků SPC zajišťuje řadu služeb

Služby rodičům a žákům:

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • podpora a pomoc při integraci zdravotně postiženého žáka do běžného typu MŠ, ZŠ a SŠ (výběr optimálního školního zařízení, komplexní zpracování podkladů pro integraci, konzultace s pedagogickými pracovníky a rodiči, pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů)
 • doporučení k odkladu povinné školní docházky zpracování podkladů pro zařazení dětí do vhodného typu škol a školských zařízení
 • vypracování podkladů pro přeřazení žáka do vzdělávacího programu ZŠ zřízené dle § 16, odst. 9 ŠZ (dříve praktické školy)
 • poradenství v oblasti profesní orientace u osob se specifickými vzdělávacími potřebami
 • výjezdy do škol, rodin a zařízení pečující o žáky se zdravotním postižením
 • sociálně právní poradenství

 

Služby pedagogům:

 • konzultace pro pedagogy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – u žáků v péči našeho SPC realizujeme dle aktuální situace metodicko-konzultační návštěvu ve škole, kde s pedagogy, po předchozím pozorování ve výuce, konzultujeme následná doporučení ke vzdělávání
 • pomoc při inkluzi žáků se SVP do MŠ, ZŠ, SŠ, instruktáž týkající se úpravy prostředí
 • konzultace při zpracování individuálních vzdělávacích plánů žáků se SVP
 • návrhy speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků se SVP
 • metodické vedení pedagogických pracovníků ve školství, případně konzultace s ostatními účastníky péče o daného žáka
 • příprava a zpracování návrhů na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu žáků se SVP
 • školení a metodické semináře pro pedagogy a asistenty pedagogů

 

Individuální vzdělávací plán – spolupráce škol a SPC

Vzor formuláře Individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) najdete na našich webových stránkách v sekci SPC – ke stažení v sekci Dokumenty.
V případě potřeby konzultace IVP je nutné zaslat návrhy IVP elektronicky speciálním pedagogům, kteří mají v péči Vašeho žáka či dítě.
Naplňování IVP je třeba jednou ročně vyhodnocovat. Vzor pro hodnocení podpůrných opatření a IVP je také ke stažení na našich webových stránkách v sekci Dokumenty. Vaše hodnocení bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení naplňování námi doporučených podpůrných opatření.
Dle aktuální situace Vás můžeme požádat o hodnocení IVP v průběhu školního roku. Nejpozději však posílejte hodnocení podpůrných opatření a IVP i bez našeho vyzvání do konce školního roku. Hodnocení posílejte příslušným speciálním pedagogům poštou nebo datovou schránkou.

 

Forma poskytované péče:

 • ambulantně
 • v terénu (ve škole, v rodině)

 

Veškeré služby SPC jsou bezplatné.

Neposkytujeme nejrůznější doporučení a zprávy určené primárně pro sociální účely.

 

Hodnocení kvality našich služeb

Hodnocení kvality našich služeb
Neustále pracujeme na zlepšování našich služeb. I podněty od rodičů našich klientů, či klientů samotných, jsou pro nás velmi důležité. Proto jsme připravili dotazník, kde můžete zhodnotit své zkušenosti s pracovníky našich poboček SPC a dát nám zpětnou vazbu, jak jste s naší péčí spokojeni:

Dotazník spokojenosti