Logo PPP

Logo PPP

O vyšetření žádá zákonný zástupce dítěte, v případě plnoletosti klienta on sám, a to osobně, telefonicky či písemně. Není třeba mít doporučení školy či jiné instituce.
Nejrychlejším způsobem je telefonická žádost, kdy sociální pracovnice od rodiče/klienta zjistí základní informace (důvody žádosti, nacionále klienta, telefonní číslo, apod.), nebo elektronická žádost.
Po evidenci žádosti v SPC je klient informován o termínu vyšetření – telefonicky či písemně. Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti odborných pracovníků. Akutní případy jsou řešeny přednostně.

K návštěvě centra po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.

 

Co vzít s sebou

Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o těhotenství, porodu, raném dětství i aktuálním zdravotním stavu. Prosím, připomeňte si tyto údaje.
Pokud má dítě výukové problémy, bude s sebou vhodné vzít školní sešity a žákovskou knížku.
Dále pokud bylo vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se pojí návštěva SPC, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře, psychologa, psychiatra, neurologa, logopeda, příp. PPP či jiného SPC).
Pro jistou pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití.

 

Vyšetření a diagnostický proces

Před vyšetřením klienta požádá pracovník SPC školu o zpracování pedagogické zprávy. Údaje jsou podkladem k vyšetření v SPC, zákonní zástupci bývají s obsahem zprávy seznámeni.
Cílem diagnostického procesu v SPC je stanovení míry speciálních vzdělávacích potřeb klienta. V rámci diagnostického procesu se zjišťují dopady diagnostikovaných obtíží do vzdělávání, kognitivní schopnosti, míra adaptability a funkčních schopností klienta.
Na základě výsledků vyšetření pak odborný pracovník navrhuje vhodné zařazení klienta do školy, případně řešení aktuálních obtíží. V absolutní většině případů je důvodem žádosti o poradenskou službu vydání Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Po vyšetření je zákonný zástupce/zletilý klient informován o závěrech vyšetření a návrhu doporučení podpůrných opatření, je dohodnut způsob předání zprávy z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – osobní převzetí v SPC nebo zaslání poštou.
Při zasílání zprávy a doporučení poštou v případě výhrad kontaktuje klient/zákonný zástupce odborného pracovníka, který klienta vyšetřoval a zprávu a doporučení zpracoval.
Při osobním převzetí podepíše informovaný souhlas na zprávě v SPC, dostává jedno vyhotovení zprávy a doporučení. Druhé vyhotovení je zakládáno do spisu klienta v SPC. Informovaný souhlas na zprávě z vyšetření obsahuje údaje o tom, že byl klient/zákonný zástupce srozumitelným způsobem seznámen s postupy, které jsou nezbytné pro úpravy průběhu vzdělávání žáka (s obsahem doporučení podpůrných opatření) a že může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o její revizi (podle § 16b školského zákona).
Jakmile je zpráva a doporučení předána nebo odeslána zákonnému zástupci/zletilému klientovi, posílá sociální pracovnice SPC datovou schránkou Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy, popř. do školského zařízení.
S rodinou SPC spolupracuje nejčastěji přímým kontaktem, dále také prostřednictvím telefonických či elektronických konzultací.