Logo PPP

Logo PPP

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenskou, metodickou a intervenční činnost. SPC poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na základě žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců. Působnost PPP a SPC OK je na území Olomouckého kraje.
SPC poskytuje služby dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami z oblasti narušené komunikační schopnosti, mentálního postižení, poruchy autistického spektra, tělesného postižení, závažných zdravotních obtíží a kombinací vad.

Činnost SPC je regulována následujícími legislativními normami:
Zákon č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních