Logo PPP

Vyšetření probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v časovém rozsahu 1,5 až 2,5 hodiny. Pokud je realizováno komplexně, je potřebná časová dotace nejméně 3,5 hodiny. Vyšetření je zakončeno podrobnou konzultací se zákonnými zástupci, kterým jsou sděleny výsledky vyšetření včetně dalších doporučení a návrhů opatření pro školu i domácí péči.
Podle typu vyšetření je výstupem zpravidla písemná Zpráva, Doporučení či Doporučující posouzení. V případě zjištění speciálních vzdělávacích potřeb klienta je vypracováno Doporučení ŠPZ, které vždy obdrží rodič i škola. Zpráva z vyšetření, případně Doporučující posouzení, které se vystavuje zpravidla v návaznosti na vyšetření školní zralosti, jsou majetkem zákonných zástupců. Klienti či jejich zákonní zástupci pak mají možnost (nikoli povinnost) předat je škole a event. dalším institucím zainteresovaným na řešené problematice. Výše uvedené dokumenty jsou zákonnému zástupci (klientovi) předávány osobně, případně zasílány poštou. Doporučený termín kontrolního vyšetření je uveden v Doporučení.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka