Logo PPP

Oblastní metodik prevence (OMP) je zařazen do hierarchie výkonu primární prevence ve školství. Ze své pozice především metodicky vede školní metodiky prevence (ŠMP). Odbornou konzultaci s ním však může kdykoliv využít kterýkoliv pedagog, jenž potřebuje pomoc týkající se prevence či řešení libovolných rizikových projevů chování. K dispozici je samozřejmě i laické veřejnosti, především rodičům či přímo žákům a studentům, jestliže mají podezření na výskyt rizikových projevů chování ve třídě či ve škole, kterou navštěvují, případně pokud mají soukromou potřebu si v této oblasti cokoliv ozřejmit.

V konkrétním výkonu pak zejména:

 • zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti daného vyššího územně samosprávného celku (kraje).
 • zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace.
 • na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových projevů chování.
 • udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v daném kraji v primární prevenci angažují.
 • spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a na úseku výkonu primární prevence ve veřejné správě.

 

Proč bych měl jako pedagog oslovit OMP?

 • Jsem začínající ŠMP (získat konkrétní představu, co vše je mojí povinností na škole v rámci zajištění fungující primární prevence, ujasnit si rozsah odpovědnosti).
 • Potřebuji radu jak vytvořit, upravit, či vyhodnotit Preventivní program školy či Školní preventivní strategii.
 • Mám problém ve třídě/škole (výskyt rizikových projevů chování).
 • Chtěl bych se poradit, jak vést třídnickou hodinu, preventivní besedu, adaptační pobyt (aj.), zjistit klima ve třídě či se dozvědět, jak tyto akce personálně zajistit.
 • Potřebuji odbornou literaturu a jiné metodické materiály (letáky, DVD, časopisy a jiné) týkající se prevence rizikového chování/práce se třídou.
 • Hodlám v rámci projektu požádat o dotaci na prevenci rizikových projevů chování ve veřejné správě a potřebuji si ujasnit, jak má takový projekt vypadat?
 • Já nebo mí kolegové mají zájem o studium pro pedagogy pracující v prevenci („250“) či jiné vzdělávání v rámci DVPP.

 

Proč bych měl jako rodič oslovit OMP?

 • Mám podezření, že mému dítěti je ve třídním kolektivu (škole) ubližováno (neadekvátní vyčleňování, ignorace, slovní či fyzické ubližování).
 • Mám podezření, že mé dítě je ve školním prostředí ohroženo jiným typem rizikových projevů chování (zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, extrémní sporty atd.).
 • Chtěl bych se dozvědět více informací ohledně rizikových projevů chování a jejich vhodné prevence.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka