Logo PPP

Odbornými pracovníky PPP jsou psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice. Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klientů, výchovnými a vztahovými problémy ve školním i rodinném prostředí, posuzují připravenost dětí do školy a řeší studijní předpoklady a možnosti u vycházejících žáků ZŠ.
Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí klientů, které jsou podkladem specifických poruch učení. Doporučují vhodná opatření do výukového procesu i domácí přípravy, mohou nabídnout i reedukační péči.
Sociální pracovnice přijímají a evidují žádosti o vyšetření, jsou zpravidla první, kdo s rodiči či klienty komunikují, zjišťují důvody jejich návštěvy. Také předávají nebo zasílají klientům (zákonným zástupcům) písemné výstupy z vyšetření.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka