Logo PPP

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) je školské poradenské zařízení, které poskytuje diagnostické, poradenské, intervenční a metodické činnosti. PPP poskytuje bezplatně standardní poradenské služby zletilým žákům a studentům nebo jejich zákonným zástupcům a také školám a školským zařízením. Nabízíme pomoc zejména při řešení výukových a výchovných potíží, zahrnujících specifické poruchy učení a chování, při posouzení školní zralosti, s výběrem vhodné SŠ, při řešení projevů rizikového chování a s péčí o mimořádně nadané žáky. Působnost PPP a SPC OK je na území Olomouckého kraje. Hlavní pracoviště PPP jsou rozmístěna v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku.


Činnost PPP je regulována následujícími legislativními normami:
Zákon č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Design, code: Mgr. Jiří Veverka