Logo PPP

A

ABSTRAKCE

myšlenkový proces, vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)

ABSTRAKTNÍ
nenázorný, pomyslný

ADAPTACE
přizpůsobení se podmínkám, ve kterých jedinec existuje (schopnost adaptace se odráží v jeho chování a jednání, ve schopnosti tvořit si přiměřené vztahy k sobě i ostatním lidem)

ADAPTABILITA
schopnost přizpůsobení změně podmínek

ADEKVÁTNÍ
přiměřený, shodný, vhodný

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, projevující se zvýšenou aktivitou a neklidem, impulzivitou a narušením pozornosti. Dítě se projevuje jako neposedné, nevydrží sedět na místě, vyrušuje, vyhrkne odpověď bez přemýšlení, nedokáže počkat, přerušuje ostatní, apod. Objevují se chyby z nepozornosti, vyhýbání se domácím úkolům, nepořádnost, menší schopnost přeladit na jinou činnost, malá vytrvalost, zhoršený odhad času, ztrácení věcí, neposlušnost, obtíže se započetím činnosti, problémy se zklidněním po hře, divoké vykonávání aktivit, nedočkavost, vykřikování při výuce, zbrklost, obtíže se zařazením do kolektivu, riskantní chování, snadné nadchnutí se pro něco, menší odolnost vůči neúspěchu a  kritice, urážlivost. U dětí se dále může projevovat snížené sebevědomí, zvýšená exprese emocí, nestabilita nálady, menší odolnost vůči stresu a frustraci, deprese, potíže se sebehodnocením, apod. Výrazným projevem je neustálá potřeba nových podnětů a jejich zajišťování nevhodným způsobem.

ADD (Attention Deficit Disorders)
porucha pozornosti. Dítě nedokáže udržet pozornost, je neposedné, vnější podněty jeho pozornost snadno odvedou, má obtíže s dodržováním instrukcí a s dokončováním úkolů, bývá roztržité, často ztrácí věci, působí dojmem, že neposlouchá, co ostatní říkají, neudrží pozornost při hře, špatně snáší čekání, hodně až nadměrně mluví, nedokáže zvážit následky svých riskantních aktivit, přechází od nedokončené činnosti k jiné, má potřebu zajišťovat si nové podněty, apod.

ADOLESCENCE
dospívání, vývojové období mezi pubertou a dospělostí

AFÁZIE
přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie

AGRAMATISMUS
neschopnost tvořit mluvnicky správné tvary, skloňovat je a časovat, skládat slova ve věty, apod., nesprávné užívání gramatických tvarů a větné skladby

AGRESIVITA
Tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným slovním nebo fyzickým zaměřením vůči objektu

AKCELERACE
zrychlení, např. vývoje, rozumových schopností, řeči

AKTUÁLNÍ ČTENÁŘSKÝ VÝKON
čtenářský výkon zjištěný ke dni vyšetření, rychlost čtení v daném časovém rozmezí. Existuje sociální norma čtení, po ní následuje hraniční pásmo čtenářského výkonu, tj. pásmo mezi defektem a normou, dále následuje pásmo defektu

ALÁLIE
vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie)

AMBICE
úsilí o vyniknutí a dosažení velkých osobních životních plánů

ANALOGIE
shoda, obdoba, podoba – druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých je jich vlastností

ANALÝZA
rozbor, rozklad, rozložení zkoumaného jevu na jednodušší složky (např. sluchová analýza slov – rozklad slov na hlásky – voda – v-o-d-a)

ANAMNÉZA
(v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) – soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza)

APATIE
netečnost, lhostejnost, nezájem

APRAXIE
neschopnost nebo neobratnost vykonávat účelné pohyby

ARTIKULACE
výslovnost, vytváření hlásek mluvidly

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST
dítě umí vyslovovat jednotlivé hlásky, slabiky i celá slova, artikulace je však namáhavá, řeč je někdy obtížně srozumitelná, značné potíže činí výslovnost slov začínajících na nejne- (např. nejnebezpečnější), slov se shluky souhlásek (cvrčci) i slov dlouhých (nosorožec), dítě slova komolí, přehazuje slabiky…

ASIMILACE
přizpůsobení, připodobnění, splynutí, spodoba

ASIMILACE SPECIFICKÁ
postižený spodobuje hlásky podobné artikulačně nebo zvukově, pokud se vyskytují v těsném sousedství, zatímco izolované tvoří bez obtíží, tj. správně. Asimilace sykavek (např. místo šustí říká sustí nebo šuští), hlásek r – l (místo Klára říká Klála), měkkých a tvrdých slabik (místo hodiny vyslovuje hodyny) a další možné druhy

ASISTENT PEDAGOGA
pedagogický pracovník pro pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním) během vyučování – pomoc žákům při přizpůsobení se školním podmínkám, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výukové a výchovné činnosti, pomoc při komunikaci s žáky, zákonnými zástupci a komunitou, ze které žák pochází . Funkce asistenta pedagoga je zřizována ředitelem školy se souhlasem Krajského Úřadu na základě doporučení školského poradenského zařízení

ASISTENT OSOBNÍ
při zřizování této funkce se vychází  ze zákona o sociálních službách, nejčastěji je zajišťován nestátními neziskovými organizacemi, zajišťuje doprovod dítěte do/ze školy

ASOCIACE
spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má za následek vybavení zážitku druhého – sdružování, slučování představ, pojmů, atd.

ASOCIÁLNÍ
společensky nepřizpůsobivý

ASPIRAČNÍ ÚROVEŇ
úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, které se jedinec, jenž zná úroveň svého minulého výkonu v tomto úkolu, rozhodne dosáhnout, snaha po dosažení úspěšnosti v určité oblasti činností

ASTIGMATISMUS
refrakční oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici

AUDITIVNÍ
sluchový

AUTISMUS
(též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit, která se projeví u 4 – 5 z 10 tis.narozených dětí v prvých třech letech života jejich života

Design, code: Mgr. Jiří Veverka